اینجا همه چی در همه

سرگرمی

بـ ـ ـ ـچه ها این وب دیـ ـ ـگه اپ نمیـ ـ ـشه

 سـ ـه تا هم دلیـ ـل داره

یک صحـ ـ ـرا دیگه نت نـ ـ ـداره

دو مـ ـ ـن نمیرسم اینجـ ـ ـا رو اداره کنـ ـ ـم


چون یـ ـ ـه وبه دیگـ ـ ـه دارم

http://dokh-malone.blogfa.com/

ســ ــ ـه شما اصن نظر نمیدیـ ـ ـن برا پسـ ـ ـتا
امـ ـ ـ ـا

نظری دارین بذاریـ ـن من میخونمشـ ــــ  ـون

خب دیگه کـ ـ ـاری باری

ما رفتــ ـ ـ ـیم به اون وبـ ـ ــــ ـم سر بزنید

بایـ ـ ـ ـ


توی اون وب منتظرتونم دخـ ـ ـملا

شنبه شانزدهم شهریور 1392 15:48نویسنده nazanin v sahra| |
i413141_11.gif (242×58)


Raha